Phân tích "The chart below shows the amount spent on six consumer goods in four European countries." IELTS WRITING TASK 1 

· Cam,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the amount spent on six consumer goods in four European countries." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart below shows the amount spent on six consumer goods in four European countries.
Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

You should write at least 150 words.

Amount spent on six consumer goods in four European countries

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • British people spent significantly more money than people in the other three countries on all six goods. 
   • Of the six items, consumers spent the most money on photographic film.
  • Body 1: Viết về photographic film + Toys + CDs 
   • Viết về photographic film:
    • People in Britain spent just over £170,000 on photographic film, which is the highest figure shown on the chart. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "figure" tiếng anh 
    • The majority of the amount spent in France is on Photographic film, with almost 165 thousand pounds sterling.
   • Viết về Toys
    • Italy was the only country where the amount spent for toys was the greatest at 158,000 pounds  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The figures for spending on toys were the same in both France and Italy, at nearly £160,000)
   • Viết về CDs:
    • Germans were the lowest overall spenders, with roughly the same figures (just under £150,000) for each of the six products.
  • Body 2: Viết về Perfumes + Tennis racquets + Personal stereos 
   • Viết về Perfumes
   • Viết về Personal stereos
   • Viết về Tennis racquets:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0