Phân tích "The bar chart below shows the average hours of housework done by women" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi máy 13/8/2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The bar chart below shows the average hours of housework done by women" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The bar chart below shows the average hours of housework done by women.

The bar chart below shows the average hours of housework done by women

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: Full time employed women spent lesser time on household chores than unemployed and part-time employed women, but they still worked more than their male counterparts.
  • Body 1: Women with no employment + Women with part time employment 
   • Women with no employment spent 7 hours per day in 1985 and 2005 and 6.5 hours a day in 1995.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: women who were jobless spent time doing housework more than others, 7 hours and it stayed stable at the end of the year 2005 after it had a little drop to 6.5 hours during 1995) >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "stable" tiếng anh 
   • A little less time was spent by part time employed women when they spent 5.5, 5 and 6 hours per day on household chores in 1985, 1995 and 2005 respectively
  • Body 2: Women with full time employment + Men with full time employment 
   • Women with full time employment spent 2 hours per day in 1985, 1.5 hours per day in 1995 and 2.5 hours/day in 2005. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "per" tiếng anh
   • Full time employed men spent one hour per day in 1985 and 1995 and 1.5 hours per day in 2005. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0