Phân tích"The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia."IELTS WRITING TASK 1

· Bar chart

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0