Phân tích"The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 30/6/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 30/6/2023)

I. Đề bài

The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time

The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0