Phân tích"The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014"IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014.

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014"IELTS WRITING TASK 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc