Phân tích"More and more people move into cities, so some governments replace farmland and parks near cities with more houses. Is this a positive or negative development?"IELTS WRITING TASK 2

· Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "More and more people move into cities, so some governments replace farmland and parks near cities with more houses. Is this a positive or negative development?" IELTS WRITING TASK 2.

I. Đề bài

More and more people move into cities, so some governments replace farmland and parks near cities with more houses. Is this a positive or negative development?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc