Phân tích "The chart shows the information relating to people within 15-minute drive service in a particular region in the UK. It also compares the people living in urban areas and people living in rural areas" IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 23/12/2022)

· Task 1,Cam

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart shows the information relating to people within 15-minute drive service in a particular region in the UK. It also compares the people living in urban areas and people living in rural areas" IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 23/12/2022)

I. Đề bài

The chart shows the information relating to people within 15-minute drive service in a particular region in the UK. It also compares the people living in urban areas and people living in rural areas.

The chart shows the information relating to people within 15-minute drive service in a particular region in the UK. It also compares the people living in urban areas and people living in rural areas

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • All the services are accessible to urban dwellers within a quarter of an hour.
   • Only the services of a doctor and secondary school are available to all the people of rural area within 15 minute drive. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the rural and urban communities have similar access to medical, postal and secondary school facilities but only about a third of villagers do not live close to a primary school)
  • Body 1: Viết về Doctor + Primary school 
   • All the residents of urban areas and rural areas have access to the service of a medical practitioner in a drive of fifteen minutes. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt "access" dùng như danh từ & động từ 
   • Secondary school is within a 15 minute drive and is accessible to 100% of the population of both urban and rural area. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: secondary school can be reached within 15 minutes by all residents of villages and cities)
  • Body 2: Viết về Post office + Secondary school 
   • While postal services are available in a drive of 15 minutes for all city residents, it is reachable within the same time for 95% of the rural population and the remaining population need to drive longer than 15 minutes to access this facility. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "population" tiếng anh
   • The primary school is in proximity of 15 minute drive to 100% of urban people, but only about 65% of ruralites can avail this service in the same time frame. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Only sixty five percent of villagers have a primary school within a quarter of an hour drive, where as the remaining, approximately, one third inhabitants of countryside have to drive their children to far-off schools)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0