Phân tích"The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000."IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000." IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The consumption of fish and chips declined over the period, whereas the figures for pizza and hamburgers increased.
  • Body 1: Viết về Fish and Chips
   • In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "teenager" tiếng anh
   • However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40 times in 2000.
  • Body 2: Viết về Hambugers + Pizza 
   • Hambugers
    • The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding fish and chips consumption in 1985 (nêu số liệu)
    • It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.
   • Pizza
    • Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990 (nêu số liệu) >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ"gradually"
    • It then leveled off from 1995 to 2000 (nêu số liệu)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0