Phân tích"The maps below show Hunderstone town at present and a proposed plan for it"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 23/6/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The maps below show Hunderstone town at present and a proposed plan for it"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 23/6/2023)

I. Đề bài

The maps below show Hunderstone town at present and a proposed plan for it

The maps below show Hunderstone town at present and a proposed plan for it

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng map này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The proposed plan envisions the construction of new highways, the addition of a roundabout, and the conversion of the airfield into an industrial estate. 
   • These changes aim to improve transportation connectivity and traffic flow within Hunderstone.
  • Body 1: Viết về map 1
   • Currently, reaching the airfield requires traveling north on the roundabout and continuing until the end of the A2. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "require" tiếng anh 
   • Hunderstone has a single highway that connects the city's sole roundabout to the gas station, railway, and town center. 
  • Body 2: Viết về map 2
   • The airfield is slated for transformation into an industrial estate. To facilitate access to the estate, a road leading eastward would connect it to the railway.
   • The plan involves the installation of a new roundabout adjacent to the gas station. This addition aims to improve the flow of traffic through the central intersection of the city, enhancing overall traffic management. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "management" tiếng anh 
   • By establishing a new A4 highway south of the gas station, an alternative path to the railway and town center would be created, connecting the A2 with the A4.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0