Phân tích "The pie chart gives information on the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The pie chart gives information on the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The pie chart gives information on the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets

The pie chart gives information on the proportion of carbohydrates, protein and fat in three different diets

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Sportspeople require a diet comprising a significantly higher proportion of carbohydrates than an average diet or a healthy diet.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"comprise"tiếng anh
   • Carbohydrates accounted for the majority of contributions among the three diets
  • Body 1: Viết về Carbonhydrares + Protein
   • Carbohydrates make up 60% of the healthy diet for sport, 10% higher than the proportion of carbohydrates in a normal healthy diet, and 20% more than the proportion in an average diet. 
   • People who eat an average diet consume a greater relative amount of protein (40%) than those who eat a healthy diet (30%) and sportspeople (25%).  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"include"tiếng anh 
  • Body 2: Viết về Fat 
   • Fat constitutes exactly one fifth of both the average diet and the healthy diet, but the figure drops to only 15% for the healthy sports diet.
 • IELTS TUTOR gợi ý cách bố cục khác:
  • Body 1: Viết về average diet + Healthy diet 
  • Body 2: Viết về  healthy diet for sport 

IV. Bài sửa task response HS IELTS TUTOR

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0