Phân tích"The line graph illustrates the proportion of total expenditure in a certain European country between 1960 and 2000"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 10/04/2020)

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The line graph illustrates the proportion of total expenditure in a certain European country between 1960 and 2000"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 10/04/2020).

I. Đề bài

The line graph illustrates the proportion of total expenditure in a certain European country between 1960 and 2000 (Đề thi 10/04/2020)

The line graph illustrates the proportion of total expenditure in a certain European country between 1960 and 2000

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc