Phân tích "The values that we learn from our parents and family have greater influence on our future success than knowledge and skills we learn at school. Agree or disagee?" IELTS WRITING TASK 2

· Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The line graph shows the global demand of different textile from 1980-2015" IELTS WRITING TASK 2.

I. Đề bài

The values that we learn from our parents and family have greater influence on our future success than knowledge and skills we learn at school. Agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Lý do chọn IELTS TUTOR