With + noun chứ không bao giờ + mệnh đề

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ lỗi sai With + noun chứ không bao giờ + mệnh đề - Đây là lỗi mà rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR mắc phải

I. With là giới từ, nên sẽ không bao giờ + mệnh đề

Đọc kĩ hướng dẫn về cách dùng giới từ trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can't play chess with him. 
 • He's completely out of my class! 
 • She's having an affair with a married man. 
 • I should like some time to confer with my lawyer. 
 • She's running around with Micky and his friends these days. 
 • Why don't you take him along with you when you go?

IELTS TUTOR nhắc lại:

 • Không có ví dụ nào ở trên có cấu trúc with + mệnh đề 

II. Nếu sau with + mệnh đề thì phải đổi động từ thành ving để biến thành cụm danh từ hoặc mệnh đề danh ngữ

Học kĩ về mệnh đề danh ngữ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Cùng IELTS TUTOR xét bài viết sau đây của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR

Nếu sau with + mệnh đề thì phải đổi động từ thành ving để biến thành cụm danh từ

IELTS TUTOR diễn giải cụ thể hơn:

 • Sau with không thể là mệnh đề nên sẽ chuyển was thành being để biến cụm " the figure for Sweden being  the lowest thành cụm danh từ thì mới đúng ngữ pháp 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ tiếp theo cũng của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 nhé:

 • Overall, it is clear that the percentage of expenditure on food/drinks/tobacco was the highest in all researched countries, with the figure for Turkey accounted for the highest expenditure in three categories.

Câu này bạn viết cũng sai vì sau with + mệnh đề là sai, câu này sửa lại đúng sẽ là:

 • Overall, it is clear that the percentage of expenditure on food/drinks/tobacco was the highest in all researched countries, with the figure for Turkey ACCOUNTING for the highest expenditure in three categories
  • IELTS TUTOR giải thích kĩ:
   • Chỗ accounting kia tức là mệnh đề quan hệ ...Turkey which accounted for.... nhưng mà đang dùng mệnh đề quan hệ rút gọn nên sẽ thành ....Turkey accounting for... mục đích là để nguyên vế sau "ACCOUNTING for the highest expenditure in three categories" trở thành bổ ngữ cho danh từ "the figure for Turkey" tức là về bản chất danh từ vẫn là the figure for Turkey để đúng ngữ pháp đi với WITH + NOUN tức là "the figure for Turkey" thì câu này sẽ đúng ngữ pháp 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE