Phân tích đề"Some people think it is better for one single legal system throughout the world. Others say countries should have their own law" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"Some people think it is better for one single legal system throughout the world. Others say countries should have their own law" IELTS WRITING

I. Đề bài

Some people think it is better for one single legal system throughout the world. Others say countries should have their own law. Discuss both view and give your opinion

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với dạng discuss both views, nếu theo quan điểm ủng hộ quan điểm số 2 "countries should have their own law" có thể tham khảo bố cục như sau:
  • Body 1: viết về quan điểm 1 vì sao có người ủng hộ "it is better for one single legal system throughout the world"
   • Main idea 1: tránh được các trường hợp không hiểu luật khi đến một quốc gia mới (fail to understand the laws of  foreign countries) A single legal system could ensure consistent application of laws and regulations across all countries, promoting fairness and reducing disparities in justice.
    • Supporting idea 1: 
     • In the current globalized world, people often struggle to navigate the intricacies of legal systems in different countries. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
     • This can lead to unintended violations of local laws due to a lack of understanding. 
     • A uniform legal framework would alleviate this burden by providing a single set of rules that apply everywhere, facilitating better compliance and reducing inadvertent transgressions.
    • Example 1: The European Union (EU) has implemented a uniform legal framework for data protection, known as the General Data Protection Regulation (GDPR). This regulation applies to all businesses that process the personal data of EU citizens, regardless of where the business is located.
   • Main idea 2: tránh việc hiểu nhầm khi giao thương buôn bán (tránh bị lừa khi không nắm luật khi làm ăn với nước khác) (be cheated due to lack of legal knowledge) A universal legal framework could simplify international trade by harmonizing commercial laws and regulations, reducing confusion and barriers.
    • Supporting idea 2: 
    • Example 2: nếu người nước ngoài giao dịch ... ở Việt Nam, không nắm luật VN dễ mua phải ... vướng pháp lý   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "truth" IELTS
  • Body 2: viết về quan điểm 2 (nêu rõ mình ủng hộ quan điểm này), vì sao quan điểm "countries should have their own law" mình lại ủng hộ 
   • Main idea 1: From a societal perspective (xét về mặt xã hội), mỗi nước nên có 1 luật vì mỗi nước có tôn giáo cũng như văn hoá khác nhau, không thể áp dụng luật Mỹ hay Phương Tây vào tất cả các nước (each nation has its own religion and culture)  Different countries have unique cultural, historical, and societal contexts that shape their legal systems. 
    • Supporting idea 1: Allowing each country to have its own laws respects and preserves cultural diversity.
    • Example 1: Singapore đa sắc tộc không thể áp dụng luật Mỹ vào thì người Trung Quốc hoặc Malay sẽ có ý kiến vì ảnh hưởng văn hoá của họ 
   • Main idea 2: From a economical point of view (xét về kinh tế), mỗi nước có điều kiện kinh tế khác nhau nên không áp chung 1 luật được (economic conditions are different)    >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Economy IELTS Economic conditions vary significantly across the globe, and this diversity necessitates countries having the flexibility to formulate and implement their own laws that are attuned to their specific economic circumstances.
    • Supporting idea 2: A single legal system, incapable of adapting to local nuances, could inadvertently stifle economic potential by failing to accommodate unique economic strengths and vulnerabilities. >> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing
    • Example 2: 
     • Ví dụ nếu có luật chích vaccin hết các mũi cho toàn dân, các nước Châu Phi kinh tế yếu sẽ không đáp ứng được 
     • For instance, a country with a burgeoning agricultural sector might require laws that incentivize agrarian innovation, while a nation heavily invested in technological research may benefit from legal provisions that protect intellectual property rights.

IV. Tình hình làm bài HS IELTS TUTOR

Phân tích đề"Some people think it is better for one single legal system throughout the world. Others say countries should have their own law" IELTS WRITING

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0