Phân tích "The diagram below shows how solar panels can be used to provide electricity for domestic use" IELTS WRITING TASK 1

· Process

I. Đề bài

The diagram below shows how solar panels can be used to provide electricity for domestic use.

Đề IELTS Writing Task 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: 
   • There are five distinct stages in this process, beginning with the capture of energy from sunlight.   (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: there are a total of five stages of electricity produced from the solar panel, beginning with the solar panel placed on the roof and culminating In the utility grid, providing electricity for various purposes)
   • The final two steps show how domestic electricity is connected to the external power supply.
  • Body 1: 
   • Solar panels on the roof of a normal house take energy from the sun and convert it into DC current  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: A large solar panel is placed on the roof of the house, which absorbs energy from the sun rays and turns into direct current)
   • This current is passed to an inverter, which changes it to AC current and regulates the supply of electricity. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "regulate" tiếng anh
   • Electricity is supplied to the home from an electrical panel. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: an electrical panel is also placed near the inverter, which distributes the electricity in the house)
  • Body 2:  
   • A utility meter in the home is responsible for sending any extra electric power outside the house into the grid  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: a utility meter is also connected to a grid, and any excess current from the solar panel will flow back to the grid through the meter)
   • If the solar panels do not provide enough energy for the household, electricity will flow from the utility grid into the home through the meter  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The utility grid provides electricity when a large amount of electricity is produced from the solar panel and transferred current for domestic use)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0