Phân tích "The bar charts below show the number of hours each teacher spent teaching in different schools in four different countries in 2001" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 12/1/2023)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The bar charts below show the number of hours each teacher spent teaching in different schools in four different countries in 2001" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The bar charts below show the number of hours each teacher spent teaching in different schools in four different countries in 2001.

The bar charts below show the number of hours each teacher spent teaching in different schools in four different countries in 2001

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Teachers in the US had to work the longest hours, while Japanese teachers spent the least time at schools. 
   • There was a stark difference in working hours between upper secondary teachers and two lower-level ones in Iceland. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "difference" tiếng anh
  • Body 1: Viết về Japan + USA 
   • In Japan, the difference between the number of hours worked by teachers of different grades is negligible with all of them working between 600 and 700 hours.
   • In the US, primary teachers work only around 650 hours, whereas lower secondary and upper secondary teachers work 1000 and 1200 hours respectively.
  • Body 2: Viết về  Spain + Iceland 
   • Primary and lower secondary teachers in Iceland have the fewest working hours, at around 600. Interestingly, upper secondary teachers in Iceland have a much bigger workload of roughly 900 hours. 
   • In Spain, while primary teachers work around 650 hours, lower secondary and upper secondary teachers work 750 and 900 hours respectively. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "while" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0