Ví dụ về so sánh hơn kém, so sánh xu hướng, so sánh điểm cao nhất, điểm thấp nhất & so sánh thứ tự IELTS WRITING TASK 1

· Grammar,Writing

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing thì sử dụng cấu trúc so sánh là không thể thiếu để ăn điểm trọn vẹn IELTS Writing Task 1. Trong bài viết hôm nay, IELTS TUTOR sẽ cung cấp Ví dụ về so sánh hơn kém, so sánh xu hướng, so sánh điểm cao nhất, điểm thấp nhất & so sánh thứ tự IELTS WRITING TASK 1

Tùy từng dạng biểu đồ, bạn có thể dùng so sánh hơn kém, hơn nhất, điểm cao nhất hay điểm thấp nhất.

 

Cách 1: So sánh hơn kém

IELTS TUTOR lưu ý:

  • So sánh hơn kém có nghĩa là bạn chỉ ra đối tượng nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn đối tượng nào và sự chênh lệch của chúng là bao nhiêu. 
  • Nếu biểu đồ có các mốc thời gian, cũng nên đưa thông tin này vào câu so sánh.
Biểu đồ 1.

IELTS TUTOR xét ví dụ với biểu đồ 1 (hình trên):

  • In Great Britain, the percentage of young people preferring car as a means of transport (60%) is double the figure for bicycle (30%) (IELTS TUTOR giải thích: Tại Anh, tỷ lệ phần trăm người trẻ ưa thích sử dụng ôtô (60%) gấp đôi con số dành cho xe đạp (30%))

Cách 2: So sánh xu hướng

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đối tượng trong biểu đồ có các xu hướng khác nhau như tăng, giảm, dao động và đứng yên, có thể viết câu so sánh để thể hiện sự khác biệt này.
biểu đồ 2

IELTS TUTOR xét ví dụ với biểu đồ 2 (hình trên):

  • From 2005 to 2015, the regional household recycling rates of the UK and Germany increased, whereas the opposite was true of the figures for France (IELTS TUTOR giải thích: Từ năm 2005 đến 2015, tỷ lệ tái chế quy mô địa phương của Anh và Đức tăng, trong khi điều ngược lại là đúng với tỷ lệ của Pháp)

Cách 3: So sánh điểm cao nhất, điểm thấp nhất

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các đối tượng trong một biểu đồ có thể có điểm cao nhất và thấp nhất ở những năm và mốc số khác nhau. Đây là cơ hội khác để bạn viết câu so sánh.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • The peaks of regional household recycling rates of the UK (60%) and Germany (about 58%) were reached in 2015, whereas the rates of France reached their highest value in 2005 (50%) and gradually decreased afterwards(IELTS TUTOR giải thích: Điểm cao nhất của tỷ lệ tái chế quy mô địa phương của Anh (60%) và Đức (khoảng 58%) vào năm 2015, trong khi tỷ lệ của Pháp đạt điểm cực đại năm 2005 (50%) và sau đó giảm từ từ)

Khi viết câu so sánh hơn nhất, bạn cần chỉ ra đối tượng nào là lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một nhóm đối tượng cho sẵn.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ In Germany, bicycle is the most preferred means of transport among young people (45%), followed by car (40%) and motorcycle (15%) (IELTS TUTOR giải thích: Tại Đức, xe đạp là loại hình phương tiện được ưa thích nhất trong giới trẻ (45%), theo sau là ôtô (40%) và xe máy (15%))

Cách 4: So sánh thứ tự

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thứ tự có nghĩa là đối tượng nào cao nhất, cao thứ nhì hay thấp nhất và vào năm nào. Một biểu đồ trong Writing Task 1 thường ghi nhận những sự thay đổi về thứ tự qua thời gian.
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • In 2005, the regional recycling rate of France was highest among the three countries (50%). However, ten years later, the domiance was taken by the UK (60%) (IELTS TUTOR giải thích: Năm 2005, tỷ lệ tái chế quy mô địa phương của Pháp là cao nhất trong ba quốc gia (50%). Tuy nhiên, mười năm sau đó, sự thống trị này thuộc về nước Anh (60%).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking