Cấu trúc & mẫu câu so sánh số liệu tiếng anh

· Grammar,Writing

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing thì sử dụng cấu trúc so sánh là không thể thiếu để ăn điểm trọn vẹn IELTS Writing Task 1. Trong bài viết hôm nay, IELTS TUTOR sẽ cung cấp Cấu trúc & mẫu câu so sánh số liệu tiếng anh!

1. Dùng câu đơn

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The percentage of female teachers at Primary school stood at over 90%, 10 times as much as that of male teachers.
   • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school as opposed to/compared to/in comparison with only 10% male counterparts.
   • At 90%, the figure for female teachers at Primary school was 10 times as much as that of their counterparts.

   2. Dùng mệnh đề trạng ngữ

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • There were 90% female teachers at Primary school while the figure for males stood at only 10%.
    • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school while their counterparts made up only under 10%

    3. Dùng mệnh đề quan hệ

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • The percentage of female teachers at Primary school, which stood at over 90%, was over 10 times as much as that of males.
     • Standing at over 90%, the percentage of female teachers was 10 times as much as that of males.

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking