Bài tập xác định điểm đầu-cuối dạng Process IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Phân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp thêm Bài tập xác định điểm đầu-cuối dạng Process IELTS WRITING TASK 1

I. Kiến thức liên quan

II. Bài tập xác định điểm đầu - điểm cuối dạng Process

Học sinh sẽ nộp brainstorm ngắn gọn cách làm 19 bài Process (8 bài process tự nhiên & 11 bài process sản xuất) theo mẫu sau (ghi rõ từng bước đặc biệt chú ý điểm đầu điểm cuối vì 19 bài process dưới đây xác định điểm đầu điểm cuối dễ gây nhầm lẫn):

Đề bài: The process shows how waste glass bottles are recycled.

Dạng gì: process Chia thì gì, vì sao: hiện tại, đề không nói gì Câu Overall: various bước (hoặc có thể nêu rõ three major stages nếu quá rõ ràng và không sợ sai), bắt đầu bằng.... kết thúc bằng Bố cục cách viết 3 đoạn thân bài (riêng bài này viết 3 đoạn vì đề cho sẵn 3 steps, cứ chia ra mà viết thôi) Body 1: Step 1 Body 2: Step 2 Body 3: Step 3
 • Chia thì gì, vì sao: hiện tại, đề không nói gì 
 • Câu Overall: various bước (hoặc có thể nêu rõ three major stages nếu quá rõ ràng và không sợ sai), bắt đầu bằng.... kết thúc bằng 
 • Bố cục cách viết 3 đoạn thân bài (riêng bài này viết 3 đoạn vì đề cho sẵn 3 steps, cứ chia ra mà viết thôi)
  • Body 1: Step 1
  • Body 2: Step 2
  • Body 3: Step 3

1. Process tự nhiên (natural process)

1.1. Bài 1

Distribution of natural gas to customers

The diagram below shows the water cycle, which is the continuous movement of water on, above and below the surface of the Earth.

1.2. Bài 2

The following diagram shows how greenhouse gases trap energy from the Sun. 

The following diagram shows how greenhouse gases trap energy from the Sun.

1.3. Bài 3

The following diagram shows how rainwater is reused for domestic purposes. 

The following diagram shows how rainwater is reused for domestic purposes.

1.4. Bài 4

Process of photosynthesis

process-of-photosynthesis

1.5. Bài 5

Rock cycle

broken image

1.6. Bài 6

The diagram below illustrates the carbon cycle in nature.

The diagram below illustrates the carbon cycle in nature.

1.7. Bài 7

The diagram shows the the life cycle of a frog.

The life cycle of a frog

1.8. Bài 8

Monarch butterfly life cycle

monarch butterfly life cycle

2. Process sản xuất (manufacturing process)

2.1. Bài 1

The diagram shows the the life cycle of flowering plants

The diagram shows the the life cycle of flowering plants

2.2. Bài 2

The diagram shows the process by which plastic is recycled.

The diagram shows the process by which plastic is recycled.

2.3. Bài 3

​The diagram below shows the process of using water to generate electricity for human use.

​The diagram below shows the process of using water to generate electricity for human use.

2.4. Bài 4

The given diagram shows the recycling process of glass bottles.
The given diagram shows the recycling process of glass bottles.

2.5. Bài 5

The diagram below shows how oil is refined and supplied for use as fuel for cars, planes and ships.

The diagram below shows how oil is refined and supplied for use as fuel for cars, planes and ships.

2.6. Bài 6

The diagram below shows how electricity is generated in a hydroelectric power station.

The diagram below shows how electricity is generated in a hydroelectric power station.

2.7. Bài 7

The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town

the diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water in an australian town

2.8. Bài 8

The diagram below gives the information about the Hawaiian island chain in the centre of the Pacific Ocean.

The diagram below gives the information about the Hawaiian island chain in the centre of the Pacific Ocean.

2.9. Bài 9

The diagram below gives information about the recycling of glass and plastic containers.

The diagram below gives information about the recycling of glass and plastic containers.

2.10. Bài 10

The diagram shows how a transaction works from an ATM (automated teller machine).

The diagram shows how a transaction works from an ATM (automated teller machine).

2.11. Bài 11

The diagram shows how energy is produced from coal

the diagram shows how energy is produced from coal

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc