Các cách so sánh trong tiếng anh

· Grammar,Writing

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing thì sử dụng cấu trúc so sánh là không thể thiếu để ăn điểm trọn vẹn IELTS Writing Task 1. Trong bài viết hôm nay, IELTS TUTOR sẽ cung cấp đầy đủ các cấu trúc so sánh hay cũng như cách áp dụng vào IELTS Writing Task 1 nhé!

1. compared/comparison

IELTS TUTOR lưu ý có thể dùng "compared to", "compared with", "in comparison to" và "in comparison with" như nhau.

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • Prices in the UK are high compared to / with / in comparison with (prices in) Canada and Australia.
 • Compared to / with / in comparison with (prices in) Canada and Australia, prices in the UK are high.

2. So sánh hơn & so sánh nhất

2.1. So sánh hơn với more/less hoặc fewer

Trong phần này hãy nhớ rằng đang so sánh số liệu và danh từ chứ không phải là tính từ

1.1. More … than

 • Sử dụng trong câu overview:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is clear that British people spent more money than people in the other three countries on all six goods
 • Bây giờ sử dụng trong một câu miêu tả số liệu chi tiết:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In 2001, well over 43 thousand residents of inner London commuted by bicycle, and this figure rose to more than 106 thousand in 2011, an increase of 144%.

1.2. Less/fewer … than

Cấu trúc: Chủ ngữ 1 + tobe + Số/ phần trăm cụ thể + less than + Chủ ngữ 2

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is noticeable that average weekly expenditure by households in the North East was less than the national average.

2.2. So sánh nhất với most/ least hoặc fewest

Trong tất cả các dạng biểu đồ Task I, luôn có điểm/ mốc cao nhất, thấp nhất của một xu hướng nào đó. Vì thế so sánh nhất luôn luôn được sử dụng.

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: The most popular form of entertainment in the UK was going to the cinema.

3. Diễn đạt sự tương tự, ngang bằng

IELTS TUTOR lưu ý trong biểu đồ, đây là những đoạn mà các đối tượng so sánh có sự biến động giống nhau. Vì thế, chúng ta có thể nhóm và sử dụng cấu trúc so sánh ngang bằng dưới đây để miêu tả:

 • Similar (to)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The proportions of girls and boys who studied languages were very similar.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A similar amount of electricity was used domestically in homes.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The figures for 2015 were very similar to the figures for 2013.
 • Same as …as
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The percentage of people who studied at university in 2017 was almost exactly the same as in 2012

4. Cấu trúc so sánh với differ/different/difference

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The amount of time spent at home differed by almost 25% according to gender.
 • There was a difference of over 25% in the amount of time males and females spent at home.
 • This figure was very different among males, only half of whom watched television.

5. So sánh “gấp/kém” bao nhiêu lần

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sử dụng các từ như: “Double, twice as, twofold, threefold, half …” để sử dụng trong cấu trúc so sánh gấp. 
 • Để thể hiện một thứ này gấp bao nhiêu lần thứ kia, số liệu của chủ thể này gấp hoặc kém bao nhiêu lần so với chủ thể kia.

5.1. twice as…as/compared to’, ‘three times as…as/compared to

IELTS TUTOR lưu ý:

 • So sánh dạng gấp nhiều lần là dạng so sánh về số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…
 • Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.
 • twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.

Cấu trúc:

 • S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The coat costs three times as much as the other one.
 • Mary types twice as fast as I do.  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We have expected 80 people at that rally, but twice that many shown up. (twice as many as that number).
 • There were twice as many unemployed people in 2009 as in 2005.
 • Twice as many people were unemployed in 2009 compared to 2005.
 • Twice as many people elected to use gas and not electricity for cooking [note the twice as …as structure]
 • Twice the amount of gas was used for cooking in this period.
 • Four times as many people chose to heat their house with electricity as with gas.

5.2. Half

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Half the number of people chose to use gas as electricity.
 • Electricity was half as popular as gas for cooking

5.3. ‘double’ (verb)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The number of unemployed people doubled between 2005 and 2009.

5.4. ‘twofold’, ‘threefold’ (adjective or adverb)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There was a twofold increase in the number of unemployed people between 2005 and 2009. (adjective with the noun ‘increase’)
 • The number of unemployed people increased twofold between 2005 and 2009. (adverb with the verb ‘increase’)

5.5. Half

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Half the number of people chose to use gas as electricity.
 • Electricity was half as popular as gas for cooking.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking