Cách thêm sắc thái vào cấu trúc so sánh tiếng anh

· Grammar,Writing

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing IELTS TUTOR cung cấp Cách thêm sắc thái vào cấu trúc so sánh tiếng anh

I."Tất tần tật" về "SO SÁNH" IELTS Writing Task 1

II. Thêm sắc thái vào các cấu trúc so sánh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể sử thêm các sắc thái của cấu trúc so sánh với các từ much/far/slightly/significantly hoặc thêm số liệu vào trước nó

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is clear that British people spent significantly more money than people in the other three countries on all six goods
  • It is noticeable that average weekly expenditure by households in the North East was much less than the national average.
  • Americans are projected to eat 12.2 percent less meat in 2012 than they did in 2007.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking