Cách dùng giới từ AGAINST tiếng anh

· Grammar

I. AGAINST là giới từ

Vì Against là giới từ nên sẽ tuân theo quy luật về vị trí của giới từ thường gặp trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

II. Cách dùng giới từ AGAINST

1. AGAINST mang nghĩa phản đối, trái với.. (in opposition to; opposed to)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I know you’d like to get a more expensive car, but I’m against it. 
 • It’s against the law to throw your trash there (= It’s illegal).

2. AGAINST mang nghĩa nằm đối lại

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It would save space if we put the bed against the wall
   • IELTS TUTOR giải thích: tức là đặt cái giường sát vào tường 
  • He leaned his head against the back of his chair.

  3. count/go/work against sb: chống đối lại, gây bất lợi

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lack of experience will generally count against you in an interview.

  4. against the clock: chạy đua với thời gian

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I was racing against the clock, but I finished the test just before the bell.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking