Cách dùng từ "NOR" trong tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "NOR" trong tiếng anh

I. NOR vừa là trạng từ (adverb) vừa là liên từ (conjunction) mang nghĩa " và cũng không"

NOR vừa là trạng từ (adverb) vừa là liên từ (conjunction), vậy nên IELTS TUTOR khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nên nắm kĩ sự khác nhau giữa liên từ và trạng từ là gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We can neither change nor improve it
  • Ở đây, nor đóng vai trò là trạng từ (adverb) vì bổ nghĩa cho động từ improve 
 • I don’t expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed.
  • Nor ở đây lại là liên từ fanboys (conjunction) đứng đầu ở mệnh đề số 2 để liên kết và nối 2 câu đơn lại thành 1 câu ghép 

II. Cách dùng NOR như trạng từ và liên từ

1. Dùng NOR như trạng từ (adverb)

1.1. Neither ... nor phải tuân theo cấu trúc song song

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ về cấu trúc song song nhớ đọc kĩ nhé

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Neither my mother nor my father went to university.

1.2. Không dùng nor với either

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nor đi với ý nghĩa phủ định, nên nếu đi với either là sai 

1.3. Dùng NOR khi không có NEITHER

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mặc dù neither nor thường đi chung với nhau, nhưng nếu vế trước là phủ định thì phía sau dùng nor vẫn được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was not my fault, nor his.
 • He left and I never saw him again, nor did I regret it.

1.4. Dùng NOR khi liệt kê nhiều hơn 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường sẽ thấy neither nor nhưng nhiều khi vẫn có nhiều vế nor (phải tuân theo cấu trúc song song nhé, nếu không có cấu trúc song song thì nor không lặp lại nữa)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They won't wait for you, nor for me, nor for anybody
  • IELTS TUTOR giải thích for me, for anybody tuân theo quy luật song song với for you

1.5. Để ý cách chia động từ khi dùng NOR như trạng từ (adverb)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Neither Marie nor Jorge is going to the movies
 • Neither they nor he is interested
 • Neither he nor they are interested.

2. Dùng NOR như liên từ (conjunction) mang nghĩa "và cũng không" và phải đảo ngữ

Bên cạnh NEITHER ... NOR, thì Nor còn được dùng như 1 liên từ fanboys và cách dùng này cũng cực kì phổ biến, cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • No one knew the answer, nor did they make a guess
 • He left and I never saw him again, nor did I regret it.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking