Cách mở đầu mỗi đoạn thân bài dạng 2 question essay IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách mở đầu mỗi đoạn thân bài dạng 2 question essay

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng 2 questions thì ở mỗi thân bài sẽ trả lời cho từng câu hỏi 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Cultures around the world today are more similar than they used to be. What are the reasons? Do you think it is a positive or negative development?
  • Cùng IELTS TUTOR phân tích cách mở đầu cho mỗi đoạn thân bài:
   • Câu hỏi 1 What are the reasons? có thể trả lời theo template 
    • There are many reasons / justifications why ..... Firstly,....Secondly,....
   • Câu hỏi 2 Do you think it is a positive or negative development? chỗ này sẽ ghi cụ thể ra là theo quan điểm gì ví dụ nghĩ nó là positive thì sẽ ghi: 
    • I do believe that it is a positive tendency for various reasons. First, ....Second,....

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking