Cách nghĩ ra idea viết câu supporting idea IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Cách nghĩ ra idea viết câu supporting idea, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách nghĩ ra idea viết câu supporting idea IELTS WRITING

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý có một số cách để khai triển main idea (Viết câu supporting idea) như sau:

  • Giải thích nguyên nhân vì sao lại có main idea đó (giải thích nguyên nhân)
  • Đưa ra kết quả tích cực hoặc tiêu cực mà main idea sẽ dẫn đến (đưa ra kết quả)

2. Trả lời câu WHY - cách dễ viết supporting idea nhất

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dễ viết Supporting idea sẽ là trả lời cho câu hỏi WHY, bằng cách viết This is because..., tuy nhiên vẫn có cách diễn đạt khác cho câu supporting idea

III. Cấu trúc viết Supporting idea

IELTS TUTOR lưu ý:

  • This is because... (Câu supporting idea dùng để nêu nguyên nhân của sự việc được nêu ở câu main idea)
  • This means that... (Câu supporting idea dùng để nêu kết quả của sự việc được nêu ở câu main idea)
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: This means that the courses focusing on jobs will become the most welcomed subjects which the majority of students will select
  • If...Not...(Câu supporting idea dùng để nêu nếu sự việc trong main idea không xảy ra thì sẽ như nào) - Phương pháp biện chứng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking