Cấu trúc nhấn mạnh IT IS ... trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cấu trúc nhấn mạnh IT IS ... trong tiếng anh

1. Cấu trúc nhấn mạnh IT IS

Dùng cấu trúc

 • It is/was +… that/whom/who +…

Nhớ là NOUN có số nhiều, số ít gì cũng vẫn dùng it is chứ k đổi qua they are

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • parents should be responsible for educating their kids

⇒ it is parents who should be responsible for educating their kids

 • It was the man who made her frightened. (Chính ông ta là người đã làm cho cô ấy hoảng sợ).
 • It was her who was made to be frightened by the man. (Chính cô ta là người đã bị ông ta làm cho hoảng sợ).
 • It was yesterday that the man made her frightened. (Chính hôm qua người đàn ông đã làm cho cô ấy hoảng sợ) – nhấn mạnh trạng từ.
 • It was that girl who was give a lot of love letters. (Đây chính là cô gái nhận được rất nhiều lá thư tình).
 • The government can solve the problem of poverty.

  • >>> It is (only) the government that can solve the problem of poverty. (Nhấn mạnh the goverment), hoặc:

   >>> The problem of poverty can be solved by the government. (nhấn mạnh the problem of poverty).

2. Các cấu trúc nhấn mạnh khác

Tham khảo thêm các cấu trúc nhấn mạnh khác mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking