Không dùng nhiều thì SIMPLE PRESENT & SIMPLE FUTURE trong IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR trả lời câu hỏi có nên dùng nhiều thì SIMPLE PRESENT trong IELTS WRITING TASK 2

1. Lỗi tuyệt đối trong IELTS WRITING

Lỗi tuyệt đối trong IELTS WRITING, IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ nhé, không dùng simple present & simple future là 1 trong các lỗi tuyệt đối thường gặp

2. Không nên dùng SIMPLE PRESENT & SIMPLE FUTURE IELTS WRITING

2.1. Không dùng nhiều thi SIMPLE PRESENT IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • IELTS WRITING TASK 2 không nên dùng nhiều thì SIMPLE PRESENT, lí do là bởi vì thì này chỉ MỘT SỰ THẬT, mà IELTS WRITING TASK 2 là văn tranh luận, academic, tức là bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình nên KHÔNG NÊN DÙNG THÌ SIMPLE PRESENT!

Nên thay thì SIMPLE PRESENT bằng các thì như THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH/ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN & các cấu trúc chỉ sự khoan nhượng & tương đối như

  • is likely to do sth 
  • may / might / can / could 
  • there is a high likelihood that 
  • if S+V, chances are that .....
  • is able to do sth 
  • it is highly possible that 

2.2. Không dùng nhiều thì SIMPLE FUTURE IELTS WRITING TASK 2

  • Boys in single-sex schools will to take cookery classes and to study languages which are always thought of as traditional subjects for girls. (CÂU TUYỆT ĐỐI)
  • Watching too much TV will lead to short-sightedness among children. (CÂU TUYỆT ĐỐI)
  • Watching too much TV would lead to short-sightedness among children (CÂU TƯƠNG ĐỐI)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking