Giải đề"The table shows the population ratio of females per 100 males in six different areas in 1995 and 2005. (Africa, Asia, Europe, North America, Central America and Oceania). "IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 04/11/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The table shows the population ratio of females per 100 males in six different areas in 1995 and 2005. (Africa, Asia, Europe, North America, Central America and Oceania). "IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 04/1/2023)

I. Đề bài

The table shows the population ratio of females per 100 males in six different areas in 1995 and 2005. (Africa, Asia, Europe, North America, Central America and Oceania). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table shows the population ratio of females per 100 males in six different areas in 1995 and 2005. (Africa, Asia, Europe, North America, Central America and Oceania). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0