Giải thích phrasal verb: speed up

· Vocabularies

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN BIỆT SPEED & PACE TIẾNG ANH

II. Giải thích phrasal verb: speed up

1. speed up vừa là phrasal verb nội động từ, vừa là phrasal verb ngoại động từ

2. Mang nghĩa "thúc đẩy, đẩy mạnh nhanh lên"

2.1. Dùng "speed up" như phrasal verb nội động từ

=to move or happen faster

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You see drivers speeding up when they should be slowing down.
  • Let's speed up. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta hãy nhanh lên)

2.2. Dùng "speed up" như phrasal verb ngoại động từ

=to make something move or happen faster

IELTS TUTOR lưu ý:

  • speed things up

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We’re hoping the changes will help speed things up a bit.
  • Please speed up the web site. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy tăng tốc độ trang web)
  • Protein rich foods speed up metabolism. (IELTS TUTOR giải thích: Những thức ăn giàu protein đẩy mạnh sự trao đổi chất)
  • We need to speed up the work. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta cần tăng tốc độ công việc)
  • I want to speed up Internet access. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn tăng tốc độ truy cập In-tơ-net)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc