17 CÁCH PARAPHRASE TỪ "PEOPLE" (Kèm ví dụ)

· Vocabularies

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn rất chi tiết cụ thể top 17 cách paraphrase với từ PEOPLE cùng với ví dụ cụ thể. Từ People là từ mà học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA CỦA IELTS TUTOR thường xuyên bị sai sót trong lúc viết bài IELTS WRITING, thí sinh cố gắng học thật chắc các cách paraphrase này để cải thiện kĩ năng nhé!

1. the general public: đại chúng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is a matter of great concern to the general public.

2. ordinary people: dân thường

3. today's people

4. the Human race: nhân loại

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is the biggest health problem that faces the human race.

5. Residents: cư dân

6. The local Community

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a sense of community

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He's well known in the local community.
 • There's a real sense of community (= caring and friendly feeling) in this neighbourhood.
 • Drug trafficking is a matter of considerable concern for the entire international community (= all the countries of the world).

7. The (general) populace = the public

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some studies show that workers in the nuclear industry are more likely than the general populace to get cancer.

8. The Crowd

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In her bright yellow coat, she was easily identifiable in the crowd.

9. The public

IELTS TUTOR lưu ý:

10. The society

11. Citizens

12. Humans

IELTS TUTOR lưu ý phân biệt HUMANS VÀ HUMAN nhé, lưu ý 22

13. Humankind / Mankind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the origin of humankind
 • research for the benefit of all mankind

14. Inhabitants

15. Modern people

16. Civilians: cư dân, dân thường

17. Individuals: cá nhân

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The bomb killed four soldiers and three civilians.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK