Từ vựng dự đoán tương lai IELTS Writing Task 1 (Paraphrase"predict"tiếng anh)

· Vocabularies

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR nhấn mạnh rằng cấu trúc dự đoán tương lại thường được sử dụng trong IELTS Writing Task 1 vì vậy IELTS TUTOR khuyên rất cần thiết phải thủ sẵn một số từ vựng và cấu trúc để miêu tả dự đoán nhé

1. Từ vựng dự đoán tương lai

  1. Giới thiệu chung

  • Verbs: predict, expect, forecast, anticipate, project, estimate, evaluate, calculate etc.
  • Nouns: prediction, forecast, projection, Expectations, Anticipations, Estimates, Evaluations, Calculations etc.

  2. Từ vựng

  2.1. predict

  2.2. expect

  2.3. forecast

  2.4. anticipate

  2.5. project

  2.6. estimate

  2.7. evaluate

  2.8. calculate

  2. Cấu trúc dự đoán tương lai

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Subject + will + Verb + Object + preposition + time.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city will construct a new civic center by 2020.
  • According to current + Object (plural), there will be + Subject + preposition + time.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: According to current predictions, there will be a new civic center in the city by 2020.
  • According to current + Object (plural), Subject + will + Verb + preposition + time.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: According to current predictions, the city will build a new civic center by 2020.
  • It is + past participle + that + Subject + will + Verb + Object + preposition + time.   
   • ( It is predicted/forecast/expected/suggested/likely that)
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is predicted that the city will construct a new civic center by 2020.
  • Subject + is/are + past participle + to + Verb ( infinitive) + preposition + time. (… is expected/forecasted/predicted)
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The proportion of the world's population is expected to double between 2016 and 2020.
  • Subject + is/are + likely + to + Verb ( infinitive) + preposition + time.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The proportion of the world's population is likely to double between 2016 and 2020.
  • [Predictions/ Expectations/ Anticipations/ Forcasts/ Estimates/ Evaluations/ Calculations] + [show/ reveal/ indicate] + (that) it will drop dramatically.

  3. Câu mẫu có chứa từ vựng & cấu trúc dự đoán

  The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

  Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

  Write at least 150 words.

  Ngôn ngữ dự đoán tương lai IELTS Writing Task 1

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • the proportion of older people in Japan is predicted to dramatically rise from 2030, and Japanese population will become the oldest among 3 countries in the late 2030.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh
  • In 2040, it is thought that the proportion of the population aged 65 and more in these countries will be similar at around 25%.
  •  In 2040, people aged 65 and over are expected to account for a quarter of total population in 3 countries.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking