Phân tích đề essay về "movie stars & famous people in the history" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "movie stars & famous people in the history" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Many young people today know more about international pop and movie stars than about famous people in the history in their country. Why is this? What can be done to increase young people’s interest in famous people in the history of their country?

II. Từ vựng

    III. Phân tích

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Dạng này thuộc dạng 2 question essay IELTS TUTOR đã có hướng dẫn kĩ 
    • Body 1: trả lời câu hỏi Why is this?
    • Body 2: trả lời câu hỏi What can be done to increase young people’s interest in famous people in the history of their country?

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK