Phân tích bài essay về"Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could money be better spent?"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phân tích đề thi ngày 30/5/2020 của học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về space exploration IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could money be better spent?

II. Từ Vựng topic Space

IELTS TUTOR đã tổng hợp kĩ từ vựng topic space nhớ đọc kĩ nhé

III. Phân tích

1. Bố cục

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi đọc đề cần nhận định được đây là dạng 2 question, trong đó:
  • Câu hỏi số 1: Is the amount of money spent on space research justifiable?
  • Câu hỏi số 2: Could money be better spent? 
 • Bố cục có thể trình bày như sau: 
  • Câu thứ 2 của introduction trả lời 2 câu hỏi của đề bài. 
  • Thân bài (Bodies): Ở phần thân bài sẽ chia ra làm 2 đoạn, đoạn 1 trả lời cho câu hỏi thứ 1, đoạn 2 trả lời cho câu hỏi thứ 2. Cuối 
  • Kết luận sẽ là câu paraphrase cho câu thứ 2 của introduction 
 • Ở bài này từ space exploration nghĩa là khám phá và du lịch vũ trụ, ngay sau khi đọc được đề bài cần suy nghĩ cách paraphrase cụm space exploration để tối ưu điểm từ vựng cho mình   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase cụm"space exploration"tiếng anh
 • Mở đoạn của mỗi body ở dạng 2 question cần có câu dẫn để bố cục rõ ràng hơn:

2. Ideas

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: Is the amount of money spent on space research justifiable? Nếu theo hướng justifiable có thể bố cục bài như sau:  
  • Main idea 1: Investments in space exploration hold the ultimate key to the human race’s long-term existence  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "invest" tiếng anh 
   • Supporting idea: 
   • Example: 
  • Main idea 2: Space exploration assists people to develop new technologies and research that are advantageous to humans. 
   • Supporting idea: 
   • Example: 
 • Body 2: Could money be better spent? Nếu theo quan điểm "there are other more urgent fields that require huge financial support" có thể bố cục: 
  • Main idea 1: Governments should allocate subsidies to education in order to build up high-quality human resources for sustainable future development  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Word form của "subsidy"
   • Supporting idea: 
   • Example: 
  • Main idea 2: Another field in need of pecuniary resources is healthcare 
   • Supporting idea: 
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking