Phân tích đề essay về "TV programs & children's creativity" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "TV programs & children's creativity" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some British families decide not to buy televisions because they influence the development of the creativity of children. What do you think?

  II. Từ vựng

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
     • Nếu theo hướng totally agree với quan điểm đề cho là "Some British families decide not to buy televisions because they influence the development of the creativity of children"  thì sẽ chia bố cục như sau:
      • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao đồng ý với quan điểm đề cho 
      • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao đồng ý với quan điểm đề cho 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc