Phân tích bài essay " the number of elders is expected to exceed that of young people" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay " the number of elders is expected to exceed that of young people" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Today due to advanced medicine, people are living longer. Therefore, the number of elders is expected to exceed that of young people. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng outweigh thì cũng có thể xem như dạng OPINION ESSAY, ở đây cách dễ nhất làm theo hướng TOTALLY tức là triển khai theo bố cục sau nếu theo quan điểm advantages < disadvantages 
  • Intro câu 2: Nêu rõ câu đề cho  "the number of elders is expected to exceed that of young people" sẽ advantages < disadvantages vì 2 lí do sau:
   • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao câu đề cho  "the number of elders is expected to exceed that of young people" lợi < hại  
    • Có thể nêu ý chính là nhiều người già thì thiếu lực lượng lao động đề phát triển kinh tế 
   • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao câu đề cho  "the number of elders is expected to exceed that of young people" lợi < hại  
    • Có thể nêu ý chính là nhiều người già thì tạo gánh nặng vào hệ thông phúc lợi 

IV. Bài viết HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking