Lỗi tuyệt đối hoá IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh tham khảo thêm bài viết đã đạt 7.0 IELTS WRITING topic sports của học sinh IELTS TUTOR lớp IELTS ONLINE đã đi thi ngày 22/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Lỗi tuyệt đối hoá IELTS WRITING

I. NHẬN DIỆN LỖI TUYỆT ĐỐI HOÁ IELTS WRITING

1. Lỗi diễn đạt tuyệt đối hóa là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tuyệt đối hóa là lỗi khi mà người viết trình bày một quan điểm mang độ chắc chắn tuyệt đối về một vấn đề nhất định. 
 • Trong văn học thuật hay cụ thể hơn ở đây là IELTS Writing Task 2, người viết cần thể hiện quan điểm cá nhân một cách khách quan bởi vì các quan điểm đó có thể chỉ đúng đối với chính bản thân người viết, nhưng đối với những người đọc bài viết thì chưa chắc quan điểm này đã đúng với trải nghiệm của họ.
 • Đây là một lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến 4 tiêu chí chấm điểm IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu, cụ thể là Task Response của IELTS Writing Task 2 và gây ảnh hưởng đến điểm số bài thi

2. Các từ absolute words (Những từ mang tính chất tuyệt đối)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ tuyệt đối bao gồm:
  • All
  • Always
  • No
 • Thay vào đó, nên sử dụng những từ sau:
  • Almost = nearly all/ the majority of (hầu hết)
  • Most of (hầu hết)
  • Not all (không phải tất cả)

II. Cách tránh diễn đạt tuyệt đối hóa IELTS Writing

1. Sử dụng động từ khiếm khuyết

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ khiếm khuyết có thể sử dụng giúp câu khách quan hơn:
  • · Can/ could

   · Would

   · Should

   · May/might

   · To be likely

IELTS TUTOR đã hướng dẫn về động từ khiếm khuyết nhớ đọc kĩ nhé

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 • Playing video games too much will result in a poor academic performance at school.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Câu này dùng will là mang tính chất tuyệt đối hoá, thay vào đó dùng các động từ khiếm khuyết như may / might sẽ giảm bớt độ tuyệt đối nhé, có thể viết như sau:
    • Playing video games too much would result in a poor academic performance at school.
 • If poor people receive financial support from the government, they will have a better life 
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Ở câu trên dùng will sẽ mang tính tuyệt đối và cảm tính, thay vào đó nên viết:  If poor people receive financial support from the government, they could have a better life.
 • Since online shopping is becoming increasingly popular, people will eventually stop going to physical stores (LỐI VIẾT TUYỆT ĐỐI) 
  • Since online shopping is becoming increasingly popular, people might gradually stop going to physical stores (LỐI VIẾT TƯƠNG ĐỐI)
 • High-quality nursery schools could be established that would support families more in terms of raising the next generation. 
 • The government should fund this kind of parental support, because this is no longer a problem for individual families, but for society as a whole.

2. Dùng trạng từ hoặc cụm từ phù hợp

2.1. Xét ví dụ dùng sai

Xét bài viết sau của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR

Dùng trạng từ hoặc cụm từ phù hợp
 • Trong câu này, always là trạng từ chỉ sự tuyệt đối, thay vào đó nên sử dụng often hoặc usually 

2.2. Dùng các Trạng từ chỉ tần suất

OFTEN.

USUALLY

SOMETIMES

Thường xuyên

Thông thường

Đôi khi

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The second disadvantage is the lack of face-to-face interaction which is often considered as the key to a successful meeting or training session. While online attendants might be easily distracted by other interesting, yet non-productive online activities, the physical presence of hosts or trainers would provide a more engaging and active meeting or training session.

2.3. Trạng từ chỉ mức độ (nói chung...)

Generally, in general, by and large

In some circumstances/cases

To some extent

Nhìn chung/nói chung

Trong một số trường hợp/hoàn cảnh

Đến một chừng mực/mức độ nào đó

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Children who play sports regularly are generally healthier and stronger than those who spend most of their time playing video games and staying inactive.
 • Additionally, people in big cities are being bombarded with too much information from the media, including TV, social media, and advertising, with a large proportion of this information being fake or exaggerated. This would lead to confusion or, in some cases, social anarchy.

2.4. Các cụm từ chỉ sự không chắc chắn

Seem/Appear/Tend to

Be more/less likely to

Có vẻ như/Dường như/Có xu hướng

Có nhiều/ít khả năng

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Locally-owned and family-run businesses are more likely to provide a friendlier and better customer service than larger shopping malls and chain stores.

3. Sử dụng các từ hạn định

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nên sử dụng các từ hạn định sau, tránh các từ hạn định chỉ sự tuyệt đối như all, every... 

MOST

SOME

MANY

Hầu hết

Một số

Nhiều

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Learning a foreign language at an early age is beneficial for most children.
 • Another disadvantage of school uniforms is that all schools make them a requirement .Violent films are the cause for criminal behavior in society (CÂU TUYỆT ĐỐI)
  • Another disadvantage of school uniforms is that some schools make them a requirement .Violent films can be the cause for criminal behavior in society (CÂU TƯƠNG ĐỐI)

4. Không dùng nhiều thì SIMPLE PRESENT & SIMPLE FUTURE

IELTS TUTOR đã giải thích lỗi sai vì sao Không dùng nhiều thì SIMPLE PRESENT trong IELTS WRITING, nhớ đọc kĩ

5. Nên dùng câu bị động thay vì chủ động nhiều

Có thể chuyển câu thành dạng câu bị động thay vì dùng thể chủ động nhiều cũng sẽ giúp câu trở nên tuyệt đối hoá hơn

 • Students’ academic performances would be negatively affected by playing video games too much.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE