Cách paraphrase từ WITH tiếng anh

· Vocabularies

1. be coupled with: cùng với

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Be coupled with bắt nguồn từ couple, bởi vậy IELTS TUTOR đã nhiều lần khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR là học word form là cách rất tốt để mở rộng từ vựng 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The exhibit couples poems with paintings.
  • An oil spill coupled with strong winds brought disaster
    • IELTS TUTOR lưu ý: ở đây mang nghĩa là cùng với, rò rỉ dầu cùng với gió mạnh mang lại thảm hoạ 
  • The team's win, coupled with a loss by their rivals, put them in first place.

2. together with: cùng với

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My knowledge, together with his money, should be very useful.

3. alongside = together with, bên cạnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new pill will be used alongside existing medicines.

4. along with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Now we’ve got hospital bills along with our usual expenses.

5. in company with

6. in addition to

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking