Phân biệt EACH & EVERY tiếng anh​

· Grammar

I. Each & Every + danh từ số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The show will be broadcast every weekday morning between 9.00 and 10.00.
 • When you run, each foot leaves the ground before the other comes down.

II. Each & Every khác nhau về nghĩa

1. Each: từng thành viên, thành phần riêng biệt (MỖI), với số lượng nhỏ

 • EACH khi chúng ta nghĩ tới các vật, sự việc như những phần tử rời rạc, từng cái một, thường được dùng hơn với số lượng nhỏ:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Study each sentences carefully (= study the sentences one by one) (Hãy nghiên cứu từng câu một cách cẩn thận.)
 • There were four books on the table. Each book was a different colour. (Có bốn quyển sách ở trên bàn. Mỗi quyển có một màu khác nhau.)
 • EACH (không phải every) có thể được dùng cho hai vật, sự việc khi chỉ có 2 cái đó:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In a football match, each team has 11 players. (không nói ‘every team’) (Trong một trận đấu bóng đá, mỗi đội gồm 11 cầu thủ)
  • IELTS TUTOR giải thích: đá banh thì có 2 đội, thì nếu dùng mỗi đội sẽ dùng each khi nói 1 trong 2 đội chứ ở đây không dùng every được

2. Every: như 1 nhóm (MỌI)

 • Dùng EVERY khi ta nghĩ tới các vật, sự việc như một nhóm, nghĩa tương tự như all, không phải chỉ nói đến một thành viên nào đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Every sentence must have verb. (all sentences in general) (Mỗi câu đều phải có động từ)
 • Ta dùng every (không dùng each) để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • “How often do you go shopping?” “Every day.” (không nói ‘each day’)

III. Each & Every khác nhau về ngữ pháp

  1. Each có thể làm đại từ hay tính từ

  • Dùng EACH cùng với danh từ hoặc đứng một mình (không kèm danh từ)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • None of the rooms was the same. Each was different. (= each room) Không có phòng nào giống nhau. Mỗi phòng mỗi khác.
  • Each one was different. (hoặc each was different vẫn đúng)

  2. Every chỉ dùng làm tính từ (tức là phải + noun)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The police want to interview every employee about the theft.

  IV. Bảng tóm tắt

  Phân biệt EACH & EVERY tiếng anh​

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking