Cách phân bố bố cục "The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục "The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world

The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world.

II. Cách làm dạng pie chart

III. Phân bố bố cục

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở biểu đồ tròn IELTS Writing Task 1, để phân bố được bố cục của 3 biểu đồ tròn thí sinh nên học cách nhóm những biểu đồ nào có những đặc điểm chung gần như nhau vào một Body. 
 • Biểu đồ nào khác hẳn so với những biểu đồ còn lại, có thể nhóm lại vào body thứ 2. 
 • Bài này có thể phân bố bố cục 2 body như sau:
  • Câu Overall sẽ viết 2 câu phần lớn nước được dùng cho residential ở San Diego và Cali nhưng ở Worldwide thì agricultural purposes thì nước được dùng nhiều nhất và có vẻ như xu hướng dùng nước ở Worldwide nó gần như trái ngược hoàn toàn so với San và Cali   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "purpose" tiếng anh
   • More water is consumed by homes than by industry or agriculture in the two American regions. 
   • Agriculture accounts for the vast majority of water used worldwide.
  • Body 1: nhóm San và Cali thành 1 nhóm. Miêu tả ở San thì nước dùng cho Residential áp đảo, hơn 1/2 tổng nước được dùng, trong khi đó ở Cali thì lượng nước dùng được chia đều cho 3 purposes, tỉ lệ % gần tương đương nhau ( nêu số liệu). Trong khi đó thì ở San, agriculture là đc dùng nước ít nhất chỉ 17%
   • In San Diego County and California State, residential water consumption accounts for 60% and 39% of total water usage respectively   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase "ACCOUNT FOR" & "HAVE" (Chiếm) IELTS
   • The sector with the second highest usage for San Diego and California was industrial with 23% and 33%, respectively. 
   • In the final position was agricultural usage at 17% (San Diego) and 28% (California). 
  • Body 2: mô tả worldwide, dùng on the contrary vì worldwide số liệu ngược hoàn toàn với 2 biểu đồ còn lại. Agriculture lớn nhất nêu số liệu, xong tới industry và residential 

IV. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
 • Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên sẽ căn cứ vào:
  • 1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the pie chart below compare water usage.....
  • 2. Đơn vị của biểu đồ là: %.
  • ==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
 • Sau khi xác định chủ ngữ của bài, mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.
  • Paraphrase như sau:
   • WATER USAGE
   • = The figure for water consumption IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
   • = The proportion of water usage IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking