Cách phân bố bố cục "compare water usage in San Diego, California & the rest of the world"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục "compare water usage in San Diego, California & the rest of the world"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world

The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world.

II. Cách làm dạng pie chart

III. Phân bố bố cục

Ở biểu đồ tròn IELTS Writing Task 1, để phân bố được bố cục của 3 biểu đồ tròn các em nên học cách nhóm những biểu đồ nào có những đặc điểm chung gần như nhau vào một Body. Biểu đồ nào khác hẳn so với những biểu đồ còn lại, các em có thể nhóm lại vào body thứ 2. Bài này có thể phân bố bố cục 2 body như sau:

 • Câu Overall sẽ viết 2 câu phần lớn nước được dùng cho residential ở San Diego và Cali nhưng ở Worldwide thì agricultural purposes thì nước được dùng nhiều nhất và có vẻ như xu hướng dùng nước ở Worldwide nó gần như trái ngược hoàn toàn so với San và Cali 
 • Body 1: nhóm San và Cali thành 1 nhóm. Miêu tả ở San thì nước dùng cho Residential áp đảo, hơn 1/2 tổng nước được dùng, trong khi đó ở Cali thì lượng nước dùng được chia đều cho 3 purposes, tỉ lệ % gần tương đương nhau ( nêu số liệu). Trong khi đó thì ở San, agriculture là đc dùng nước ít nhất chỉ 17%
 • Body 2: mô tả worldwide, dùng on the contrary vì worldwide số liệu ngược hoàn toàn với 2 biểu đồ còn lại. Agriculture lớn nhất nêu số liệu, xong tới industry và residential 

IV. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
 • Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên sẽ căn cứ vào:
  • 1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the pie chart below compare water usage.....
  • 2. Đơn vị của biểu đồ là: %.
  • ==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
 • Sau khi xác định chủ ngữ của bài, mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.
  • Paraphrase như sau:
   • WATER USAGE
   • = The figure for water consumption IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
   • = The proportion of water usage IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK