Phân tích "The table below shows daily oil production in 4 countries from 2000 to 2004" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi IELTS 14/1/2023 computer-based)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table below shows daily oil production in 4 countries from 2000 to 2004" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi IELTS 14/1/2023 computer-based)

I. Đề bài

The table below shows daily oil production in 4 countries from 2000 to 2004.

The table below shows daily oil production in 4 countries from 2000 to 2004

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Apart from Congo, the amount of oil manufactured increased over the period. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: all countries witnessed an upward trend in their daily oil output, except for Congo)
   • The amount of oil produced in Nigeria was disproportionately higher than the oil production levels in the other three countries. 
  • Body 1: Số liệu nhỏ (Somalia, Chad)
   • While Somalia’s total production from 2000 to 2002 was 30 thousand tons, Chad registered no data in the three-year course. 
   • Only in the next year did Chad produce 15 thousand tons, which tripled to around 50 thousand tons in 2004. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ"only"tiếng anh
   • Somalia also increased its oil production to 40 thousand tons in 2003, and then 55 thousand tons in 2004.
  • Body 2: Số liệu lớn (Nigeria, Condo)
   • At the beginning of the period, Nigeria produced 2 million tons of oil, around 8 times higher than the figure for Congo’s oil production in the same year. 
   • Nigeria’s production stayed between 1.9 million and 2.3 million tons while Congo’s oil quantities fell gradually for the rest of the period. 
   • In 2004, oil production in Congo constituted 200 thousand tons, falling to less than 10% of Nigeria’s total. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "PRODUCTION" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0