Phân tích đề"Many university students live with their families while others live away from home because their universities are in different places" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"Many university students live with their families while others live away from home because their universities are in different places" IELTS WRITING

I. Đề bài

Many university students live with their families while others live away from home because their universities are in different places. What are the advantages and disadvantages both situations?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng advantages & disadvantages (nhớ là không hề hỏi opinion của em, nên không có đính kèm opinon trong intro & conclusion)
 • Bài này có 2 cách làm:
  • Cách 1: 
   • Body 1: viết về university students live with their families (trong body 1 đó nêu luôn cả advantages & disadvantages)
   • Body 2: viết về university students live far away from home (trong body 1 đó nêu luôn cả advantages & disadvantages)
  • Cách 2:
   • Body 1: viết về advantages (trong body 1 phần đầu viết về advantages của university students live with their families, phần sau viết về advantages của university students live far away from home)
   • Body 2: viết về disadvantages (trong body 1 phần đầu viết về disadvantages của university students live with their families, phần sau viết về disadvantages của university students live far away from home)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK