Từ vựng & cấu trúc thường dùng trong dạng "CAUSE / PROBLEM - SOLUTION" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng & cấu trúc thường dùng trong dạng "CAUSE / PROBLEM - SOLUTION" IELTS WRITING

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng về "cause"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To be the cause of something   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "cause" tiếng anh
 • To be the reason for something   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "reason" tiếng anh
 • To cause something 
 • To lead to 
 • To contribute to something    >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích: Contribute to sth
 • To be considered as a key factor/contributor leading to /  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:Traffic congestion is considered to be a key factor/contributor leading to poor air quality.
 • Having better career prospects is considered to be a key factor/contributor leading to massive immigration in the city. 
 • To be responsible for 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Better career prospects are responsible for urban migration. 
   •  Traffic congestion is mainly responsible for poor air quality.
 • To be attributed to   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt contribute & attribute tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Poor air quality is mainly attributed to traffic congestion.
   • Urban migration is attributed to better career prospects in big cities. 
 • There are several reasons why S + V (problem) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • There are several reasons why many African countries are suffering from water shortage. 
   • There are several reasons for the issue of water scarcity in many African countries. 
 • Several factors are to blame for something (problem)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Several factors are to blame for clean water shortage in many African countries. 
   • There are several factors leading to clean water shortage in many African countries. 
   • Several factors are to blame for air pollution in many big cities.
 • There are several leading contributors to something (problem) / To be the contributor to something  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • There are a number of leading contributors to clean water shortage in many African countries. 
   • There are several factors leading to air pollution in many big cities. 
   • There are a number of leading contributors to air pollution in many big cities.
 • There are several reasons why S + V (problem) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • There are several reasons why the air is severly polluted in many big cities. 
   • There are several reasons for air pollution in many big cities. 
 • Nên dùng một số tính từ có thể đi cùng với causes/reasons/contributors/factors
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Key factors/contributors: nhân tố chủ chốt Leading factors/contributors: nhân tố quyết định 
   • Compelling reasons: nguyên nhân rất thuyết phục 
   • Major reasons/causes/factors/contributors: nguyên nhân chính 
   • Main reasons/causes: nguyên nhân chính 
   • Primary reasons/causes: nguyên nhân chính 

III. Từ vựng về "solution" giải pháp, đồng nghĩa với “solve” (giải quyết)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To be the solution to something 
 • In order to solve this problem
 • We should take effective steps, including…
 • To be the remedy for/to something 
 • To (partly) solve/tackle the problem  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Paraphrase từ "solve" tiếng anh
  • There are a number of measures to solve this problem (poor air quality) 
  • Several actions can be taken to tackle this problem 
  • There are a number of feasible measures which can be taken to solve problems caused by water shortage.
  • Several actions can be taken to tackle the issues resulted from water scarcity. 
  • To alleviate/improve the situation >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Word form của "alleviate"
  • Mitigate the problem 
   • Several steps can be taken to mitigate this problem 
   • Several steps can be taken to mitigate the the problems resulted from water scarcity. 
  • Address the issue 
   • A number of solutions can be suggested to address this issue.
   • A number of viable solutions can be suggested to address the above – mentioned issues.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking