Phân tích đề essay về "child care centre & family members" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "child care centre & family members" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Nowadays, many families have both parents working. Some working parents believe other family members like grandparents can take care of their children, while others think childcare centres provide the best care. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng

Từ vựng topic children IELTS TUTOR tổng hợp

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này thuộc dạng discuss both views & give your opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ, đối với các bạn lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 trong chương trình học có bài tương tự về nên giáo dục trẻ thành người có ích ở nhà hay ở trường cũng tương tự nên lấy lại để ôn nhé 
  • Nếu đề này IELTS TUTOR có quan điểm đồng ý với quan điểm này family members such as grandma will experience can give children best care thì sẽ chia bố cục:
  • Body 1: viết về quan điểm 2 (others think childcare centres provide the best care)
  • Body 2: viết về quan điểm 1 (other family members like grandparents can take care of their children) & nêu rõ là mình đồng ý với quan điểm này 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK