Phân tích bài essay về "Water scarcity is a serious problem in many countries"

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "Water scarcity is a serious problem in many countries"

I. Đề bài

Water scarcity is a serious problem in many countries. What are the causes of this?And what solutions can be done by individuals and the government?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR hướng dẫn phân chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau:

  • Body 1: Trả lời câu hỏi What are the causes of this?
    • Cause 1: Do ô nhiễm nguồn nước dẫn đến water scarity (khan hiếm nước)
    • Cause 2: Do con người dùng phí phạm nước 
  • Body 2: Trả lời câu hỏi And what solutions can be done by individuals and the government?
    • Solution 1: Chính phủ phạt nặng những công ty làm ô nhiễm nguồn nước 
    • Solution 2: Phải có phí sử dụng nước 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK