Phân tích bài essay về "plastic waste has polluted cities, countrysides, and oceans" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "plastic waste has polluted cities, countrysides, and oceans"

I. Đề bài

More and more plastic waste has polluted cities, countrysides, and oceans. What problems does it cause and what measures can be taken?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý chia bố cục thành 2 đoạn:

  • Body 1: Trả lời câu hỏi: What problems does it cause
    • Problem 1: plastic pollution ở cities, countrysides, and oceans  
    • Problem 2: rác thải từ nhựa quá nhiều làm mất mĩ quan thành phố 
  • Body 2: Trả lời câu hỏi: What measures can be taken?
    • Solution: khuyến khích sử dụng vật liệu khác thân thiện với môi trường hơn 

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking