Phân tích"Motorways help people travel quickly and cover long distances but they also cause problems. What are the problems of motorway and what solutions are there?"IELTS WRITING TASK 2

· Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"Motorways help people travel quickly and cover long distances but they also cause problems. What are the problems of motorway and what solutions are there?" IELTS WRITING TASK 2.

I. Đề bài

Motorways help people travel quickly and cover long distances but they also cause problems. What are the problems of motorway and what solutions are there?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Transportation IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc