Phân tích"The graph below shows the number of applicants from four different countries in a UK university between 1999 and 2003"IELTS WRITING TASK 1 (27/11/2022 computer-based)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows the number of applicants from four different countries in a UK university between 1999 and 2003" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The graph below shows the number of applicants from four different countries in a UK university between 1999 and 2003.

The graph below shows the number of applicants from four different countries in a UK university between 1999 and 2003

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The number of applicants who applied for admission in a UK university from European nations followed an downward trend, and the reverse was true for the remaining regions.
  • Body 1: Viết về European Nations + Africa 
   • Viết về European Nations 
    • In 1999, the quantity of undergraduates from European countries remained at 30,000. 
    • There was a significant decrease was seen in the quantity of candidates from European countries, hitting the lowest point of around 11,000 in 2003 >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "quantity" tiếng anh
   • Viết về Africa
    • The year 1999 experienced the insignificant number of African candidates applied for the college (nêu số liệu)
    • The quantity of African understudies stayed stable at 3,000 till 2001. 
    • After that, there was a slight rise and in 2003, the figure for African candidates was seen around 6,000. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "slight"
  • Body 2: Viết về Middle East + Far East 
    • In 1999, figures for the Far East and the Middle East with figures of 15,000 and 10,000 respectively
    • In the following five years, the quantity of students applied for admission in the UK university  constantly expanded and reached almost 20,000 and 30,000 in the Far East and the Middle East locale. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "following" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0