Phân tích bài essay về "only protect animals that are useful to humans" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "only protect animals that are useful to humans" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Many animals are endangered. Some people argue that we should only protect animals that are useful to humans. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic animal

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng bài thuộc dạng opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho là "we should only protect animals that are useful to humans" thì theo bố cục sau:
  • Body 1 : lí do số 1 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho là "we should only protect animals that are useful to humans"
   • Có thể triển khai main idea là mọi sinh vật trên trái đất đều quan trọng một mức độ nào đó trong ecosystem
  • Body 2 : lí do số 2 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho là "we should only protect animals that are useful to humans"
   • Có thể triển khai main idea là bảo vệ con vật cũng chính là bảo vệ chính loài người vì chính con người cũng đang dựa vào các loài vật để sinh tồn 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking