Phân tích "The table below shows the proportion of different categories of families living in poverty in Australia in 1999." IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Cam

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table below shows the proportion of different categories of families living in poverty in Australia in 1999." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below shows the proportion of different categories of families living in poverty in Australia in 1999.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Proportion of families living in poverty in Australia

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Having children causes a significant amount of financial pressure.
   • Older people seem to be more financially comfortable.
  • Body 1: Các category cao nhất: Sole parent, Single no children, Couple with children
   • Just over one fifth of single parents were living in poverty, whereas only 12% of parents living with their children were classed as poor. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase từ "parents" tiếng anh 
   • 19% of single people were living below the poverty line.
  • Body 2: Các category thấp nhất: Couple no children, Single and person, Aged couple, All households
   • 11% of Australians, or 1,837,000 people, were living in poverty in 1999. 
   • Aged people were the least likely to be poor, with poverty levels of 6% and 4% for single aged people and aged couples respectively. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "level" tiếng anh 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0