Phân tích"The chart below shows the percentages of both males and females who ate 5 kinds of fruits and vegetables per day in the UK in 2006"IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The chart below shows the percentages of both males and females who ate 5 kinds of fruits and vegetables per day in the UK in 2006."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The chart below shows the percentages of both males and females who ate 5 kinds of fruits and vegetables per day in the UK in 2006.

The chart below shows the percentages of both males and females who ate 5 kinds of fruits and vegetables per day in the UK in 2006.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • The column graph illustrates the alterations in the percentages of male and female consumers of 5 kinds of fruits and vegetables per day in the UK in 2006.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  TỪ & NGỮ NÊN BIẾT IELTS WRITING
  • Overall:
   • The percentages of females were consistently higher than those of males in most age groups, except for over 75-year-old group with equal numbers. 
   • Figures for the 56-65-year-old group were the highest in both genders.(IELTS TUTOR giải thích: the most remarkable gap could be seen in 56–65-year-old consumers)
  • Body 1: Mô tả số liệu của Females
   • The percentage of 56-65-year-old females was 27% which was the highest, followed by 22% in 66-74-year-old group.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Tổng hợp từ vựng formal & informal thường gặp
   • The third highest proportion was 20% represented by over 26-55-year-old females. 
   • It was accompanied by 19% of females over 75 years old. 
   • Those 15-25 years old constituted the lowest percentage, at 17%.
  • Body 2: Mô tả số liệu của males 
   • The figures for male groups were constantly lower than those for female counterparts, at 15%, 18%, 24%, 21%, and 19% in 15-25, 26-55, 56-65, 66-74, and over 75-year-old group respectively.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh target 6.0 IELTS WRITING

Bạn học sinh đã đi thi và vượt target 0.5 (đạt 6.5 IELTS WRITING)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0